Information / Klubbens Vedtægter

Vedtægter for Mejdal-Halgård Petanque

 §1
Navn, hjemsted og formål

Klubbens navn er: Mejdal-Halgård Petanque. Hjemsted er: Holstebro Kommune

Formål i henhold til vedtægterne for Mejdal-Halgård GIK.

§ 2
Forhold til hovedforeningen
Mejdal-Halgård Petanque klub er en del af Mejdal-Halgård GIK og som sådan underlagt de vedtægter, der er gældende for denne. Klubbens formand er født medlem af fælles bestyrelsen i Mejdal-Halgård GIK. Klubbens generalforsamling vælger medlemmer til klubbens repræsentantskab.

§ 3
Medlemskab af organisatoren.
Klubben er medlem af DGI.
Så frem det måtte være ønskelig kan medlemskab af DIF (Dansk Petanque forbund) også indgås.

§ 4
Indmeldelse og udmeldelse.
Som medlem af klubben kan optages enhver, der vil respektere klubbens vedtægter.
Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver samtykke fra forældre / værge.
Som passive medlemmer kan enhver optages.

§ 5
Generalforsamling.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling, der holdes ultimo februar, indkaldes med mindst 14 dages varsel skriftlig eller gennem dagspressen/ Mejdalbladet
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse.
4. Behandling af evt. ind kommende forslag.
5. Valg til bestyrelse.
6. Valg af formand for 2 år, i lige år.
7. Valg af kasserer for 2 år, i ulige år.
8. Valg af 2 bestyrelses medlemmer for 2 år. (1 i lige år og 1 i ulige år)
9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen hver år.
10. Valg af klubbens repræsentanter til repræsentantskabet.
11. Eventuelt.

Stemme berettige på klubbens generalforsamling er medlemmer, som er fyldt 16 år, samt forældre som har børn, der betaler kontingent til klubben. Samme gruppe er ligeledes valgbar til bestyrelsen og udvalg. Hvert medlem har 1 stemme, der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Generalforsamlingen er beslutnings dygtig uanset antallet af mødte stemme berettigede.
Ekstra ordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 % stemme berettigede medlemmer skriftlig stiller krav her om til bestyrelsen.
I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen holdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om emnet, der ønskes behandlet.
Den er beslutnings dygtig som den ordinære generalforsamling.

§ 6
Bestyrelsen
Petanque klubbens varetages af en bestyrelse på 4 medlemmer.
Bestyrelsen holder møde efter behov. Der skal altid sendes et referat af disse møder til hovedformanden.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretnings orden, dog skal følgende behandles på hvert bestyrelsesmøde, økonomisk status og opfølgning på tilskudsordningen.
Klubben tegnes af formanden. I forhold af ekstraordinær økonomisk karakter skal dette forelægges og godkendes af fælles bestyrelsen.


§ 7
Regnskab
Regnskab er fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet revideres af den af klubbens repræsentantskab valgte revisor samt klubbens hoved kasser.
Klubbens medlemmer, udvalgsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter hæfter ikke personligt for de af klubben indgåede forpligtigelser, for hvilken alene klubben hæfter med deres respektive formuer.

§ 8
Vedtægts ændringer.
Klubbens vedtægter, som er godkendt af Mejdal-Halgård GIK repræsentantskab efter indstilling fra fælles bestyrelsen, kan ikke ændres uden fælles bestyrelsens godkendelse.

§ 9
Klubbens opløsning.
Indstilling til repræsentantskabet via fælles bestyrelsen om klubbens opløsning kan kun foretages på en ekstraordinær generalforsamling, som er indkaldt med dette for øje og med flertal af de fremmødte stemme berettige.
I til fælle af klubbens opløsning til falder evt. formue hovedafdelingen.


Således vedtaget på Petanque klubbens ordinære generalforsamling den 11. februar 2014
Godkendt på Mejdal-Halgård GIK’s repræsentantskabsmøde den 7. april 2014